Hello, I'm Dmytro!
Full Stack Python developer at SoftFormance